Witamy w Adams LLC Polska

Dostarczamy i Serwisujemy czêœci jakich potrzebujesz.

Nasze Biura


Zaufali nam

Dystrybucja i import

Dystrybucja i import


Naszym zadaniem jest pomóc Ci w wyborze przy zakupie produktu, dziêki naszej miêdzynarodowej sieci dostawców i naszymi lokalnymi partnerami mo¿emy zaoferowaæ Pañstwu najlepsze rozwi¹zania, które spe³ni¹ wszystkie Twoje potrzeby :

  • Sta³a jakoœæ produktów
  • Konkurencyjne ceny
  • Dostêpnoœæ towaru
  • Przestrzeganie terminów dostaw
  • Odsprzeda¿ nadwy¿ek magazynowych

Źródło


One of the missions of Adams LLC is to ensure your production chain continuous supply and this throughout the year. When the official distribution system cannot meet your needs because of scarcity, allocation or obsolescence, Adams LLC brings you an alternative supply.

Z bezpoœrednim wyjœciem nadwyŋki zapasów od naszych dostawców, OEM- i EMS-producentów, które tworzđ naszđ sieæ na caģym œwiecie, od Adams LLC gwarantuje niezawodnđ, bezproblemowđ i ciđgģđ dostawę częœci zamiennych.

Sourcing
Obsługa Klienta

Obsługa Klienta


Nasz zespóģ jest do Paņstwa dyspozycji, aby zapewniæ Paņstwu rozwiđzania dostosowane do Twoich potrzeb: Dostawa produktów, wyszukiwanie (przestarzaģych / nieaktualnych częœci), zarzđdzania międzynarodowego zaopatrzenia i logistyki.

For more information please get in touch with us.

Nasza firma nie jest autoryzowanym dystrybutorem i przedstawicielem producenta wszystkich marek prezentowanych na stronie internetowej. Nazwy marek prywatnych widoczne na tej stronie i znaki towarowe są własnością ich właścicieli.